Tổng số nhóm lớp: 12 Trong đó:+ Nhóm trẻ  24-36 tháng: 3+ Lớp mẫu giáo:  9 (lớp 3 tuổi: 3; 4 tuổi: 3;  5 tuổi: 3)